dinsdag 4 oktober 2016

BSU

Het Duitse BSU heeft een Aanbeveling voor schepen met houten masten gepubliceerd. De aanbeveling loopt vooruit op lopende onderzoeken naar de toedracht en oorzaak van de mastbreuk van de Amicitia. De BSU werkt samen met de Nederlandse OVV, maar vindt de kennis opgedaan bij het lopende onderzoek kennelijk belangrijk genoeg om het via de eigen kanalen nu al openbaar te maken. De mastbreuk zou zich ook op Duitse zeeschepen kunnen voordoen en eigenaren kunnen hun mast dus onderzoeken, schrijft de BSU. Voor de minimale veiligheidseisen verwijst de BSU naar de (binnenvaart) richtlijn 2006/87. Het onderzoek naar de mastbreuk wordt geleid door de OVV (Onderzoeksraad voor Veiligheid). De OVV zegt dat de BSU publicatie voor rekening is van de BSU en wil er geen waardeoordeel over geven. Voor de OVV is het te vroeg om een tussentijdse aanbeveling te doen. Het is ook niet zeker of die er komt. Mochten de onderzoeksbevindingen daar aanleiding toe geven dan zal de OVV een aanbeveling doen. Voor Nederlandse eigenaren en werven en mastenmakers is het lastig om nu te bepalen wat de waarde van de BSU aanbeveling is. Op het moment kun je het niet anders dan met eigen professionele kennis en verstand van zaken beoordelen. http://www.bsu-bund.de/SharedDocs/pdf/DE/Sicherheitsempfehlungen/laufende_Untersuchungen/2016/Sicherheitsempfehlung_fuer_315_16.pdf?__blob=publicationFile&v=2

vrijdag 9 september 2016

Het strafrechtelijk onderzoek

Het poltie-onderzoek is gericht op de vraag of de schipper een strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Daarvoor is en wordt nog technisch onderzoek verricht en worden een aanzienlijke hoeveelheid getuigen gehoord. De verwachting is dat het zo maar nog zo’n drie maanden gaat duren voor dat dit onderzoek gereed is. Maar afhankelijk van wat daarbij gedurende het onderzoek tegen wordt gekomen, kan dit ook wel langer worden. Vervolgens zal het Openbaar Ministerie een beslissing nemen over het al dan niet strafrechtelijk vervolgen van de schipper.

donderdag 8 september 2016

Beslissing tot vervolgonderzoek

We zijn net gebeld door de persvoorlichter van de OVV met de mededeling dat de raad een vervolgonderzoek gaan uitvoeren naar het voorval zelf en de certificering van de gehele vloot.

Dit houdt in dat er bij verschillende betrokken partijen nader onderzoek wordt gedaan. De informatie die dit oplevert wordt geanalyseerd, waarna er een conceptrapport wordt gemaakt. Dit wordt ter inzage aan de betrokken partijen gegeven. Zij geven hun zienswijze hierop en dan volgt het openbare eindrapport met aanbevelingen.

Een dergelijke procedure neemt gemiddeld een jaar in beslag.

Voor meer informatie:
Onderzoeksraad start onderzoek naar mastbreuk in Harlingen
Je kan je daar ook aanmelden als je van het onderzoek op de hoogte wilt worden gehouden.

dinsdag 6 september 2016

ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt o.a. aan naleving voor een veilige en duurzame leefomgeving en een veilig en duurzaam transport.

De ILT stelt technische expertise beschikbaar wanneer de politie of OM daarom verzoekt.De organisatie laat zich er niet over uit of dit het geval is bij dit specifieke voorval.

Het tweede wat de ILT parallel aan het gerechtelijk onderzoek zelf kan doen is nagaan of er zaken verbeterd kunnen worden in het proces van certificering en keuring van masten en tuigages om de eventuele kans op herhaling zo klein mogelijk te houden. Daartoe heeft de Inspectie vragen gesteld aan de certificerende/keurende bureaus en treedt de instantie binnenkort met hen in overleg. Aan de hand van de informatie die dat oplevert, wordt er besloten of er nadere maatregelen vanuit de Inspectie nodig zijn.

vrijdag 26 augustus 2016

Klassebureau

Het Klassebureau heeft contact met de schipper gehad en de overheid.
Tot dat het schip is vrijgegeven door de politie kan echter ook het klassebureau niet aan boord.
De mast van de Amicitia is niet meer aan boord en wordt onderzocht door TNO.
De uitkomsten van de onderzoeken en de eigen bevindingen van het Klassebureau kunnen leiden tot bijstelling van de keuringswijze of tot het benoemen van speciale focuspunten bij volgende keuringen of tot het verspreiden van informatie onder de aangesloten schepen.

woensdag 24 augustus 2016

OVV


De Onderzoeksraad voor Vervoer (OVV) is op de dag zelf naar Harlingen afgereisd voor een vooronderzoek. De BBZ heeft contact gehad met de Raad.

Het onderzoek van de OVV richt zich in zijn algemeenheid op de achterliggende veiligheidstekorten. Met andere woorden: welke factoren hebben bijgedragen aan het ongeluk, maar ook wordt gekeken naar de veiligheidscultuur aan boord en in de sector.
De OVV beslist zelf of ze wel of geen vervolgonderzoek starten. In de luchtvaart en zeevaart zijn ze  verplicht  een dergelijk onderzoek doen. In de binnenvaart gaan ze over tot vervolgonderzoek als ze "achterliggende veiligheidstekorten" verwachten en er veiligheidswinst valt te boeken. Deze week (week 36) volgt hoogstwaarschijnlijk de beslissing hierover. 

Acties BBZ direct na het ongeval

Na het bekend worden van het ongeluk heeft de BBZ contact gezocht met de schipper. Hij is geen lid van de BBZ. We hebben via SMS aangeboden hem terzijde te staan.

Het boekingskantoor dat een groep aan boord had van de Amicitia richtte een communicatiegroep op met de andere kantoren en de BBZ. Het boekingskantoor heeft direct mensen naar Harlingen gestuurd en heeft contact gelegd met de schipper.

De pers wist de BBZ eenvoudig te vinden. De aandacht van de pers richtte zich eerst op de impact van het ongeval voor de sector en vervolgens op de oorzaak. Zonder precieze informatie over de toedracht en met lopende onderzoeken konden wij ons tegenover de pers alleen maar in algemeenheden uitspreken. We konden iets zeggen over het veiligheid track record van de vloot, de eisen en het toezicht en de noodzaak van een grondig onderzoek naar de toedracht.

De BBZ heeft contact gelegd met het Klassebureau, de verzekeringsmaatschappij en de overheidsinstanties.

Het aanbod van een collega om Thomas bij te staan en te adviseren bij de nasleep hebben wij ondersteund. Wij op onze beurt proberen de collega van Thomas weer bij te staan. De BBZ heeft Thomas aangeboden om op onze kosten een communicatiedeskundige in de arm te nemen.  

Onze voorzitter Sicko Heldoorn heeft contact gezocht met de Burgemeester van Harlingen en het aanbod is gedaan om aanvullende informatie te geven of de gemeente bij te staan bij het vervolg op het ongeval. 

Onderzoek naar rol van de schipper

De schipper is aangehouden en wordt formeel verdacht van dood door schuld. Of hij strafrechtelijk wordt vervolgd is afhankelijk van de conclusies van het politieonderzoek. Voor vervoer van personen over water geldt een risicoaansprakelijkheid wat betekent dat de vervoerder aansprakelijk is voor alle schade voor de nabestaanden.

De feiten voor zover bekend

Zondag 21 augustus, vlak voor het schip de haven binnenvoer, brak de voorste mast van de Amicitia af. Aan boord waren 12 Duitse gasten en twee bemanningsleden. De mast is aan dek terecht gekomen waarbij drie mannen om het leven zijn gekomen. De slachtoffers komen uit Mölsheim (de 48-jarige man), Neubrunn (de 43-jarige man) en Schiffweiler (de 19- jarige). Hulpverleners probeerden de mannen nog te reanimeren, maar slaagden daar niet in. Alle nabestaanden van de slachtoffers zijn inmiddels weer thuis.